- från skörd till användning av torrt bränsle

Information från Bioenergiportalen.se
Som ett komplement till direktflisningssystem finns i Sverige ett intresse att utveckla skörd av salix som hela skott som buntas och självtorkar i fält före flisning/leverans till värmeverket.

Biobalern är en ny typ av salixskördare som tillverkas av det kanadensiska företaget Anderson Group. Maskinen består av en förstärkt rundbalspress. Materialet formas till en rundbal med samma mått som en halmbal/höensilagebal. Maskinen uppges kunna användas även för skörd/röjning av buskar och av igenväxningsvegetation t.ex. i kraftledningsgator.

Tester i Sverige visar att salixbalarna kan torka utomhus i stack under sommaren till ca 20 % vattenhalt. Biobalern lämpar sig för framförallt produktion av lagringsbart bränsle i ett system med leverans till användare som vill ha ett torrare bränsle eller kan elda hela balar t ex storbalspannor för halm.

REAB (Rosenhälls Gård Energi AB) är ett lantbruksföretag i Billeberga utanför Landskrona som producerar salixsticklingar (pil). REAB erbjuder även salixmaterial med plantering samt fullvuxna helskott till privatpersoner för flätning och plantering i trädgårdar.

REAB's eget lantbruk är på 310 ha odlad mark där 50 ha utgörs av salixproduktion. Resterande mark utgörs av sockerbetor, raps och utsäde. REAB vill nu utveckla salixverksamheten och har investerat i en Biobaler. REAB bedömer att det finns en marknad för en Biobalerskördare i Sverige då den framförallt lämpar sig för småskaliga system och är ett bra alternativ för de odlare som vill ta ansvar för en större del av salixkedjan.

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) har tillsammans med REAB har utvecklat och optimerat värdekedjan för salix, från odling till slutanvändning genom en ny typ av skördare Bio Baler WB-55. Skördemaskinen lämpar sig för småskalig produktion och ger lantbrukarna en större valfrihet vid skörd och användning av salixråvaran, något som kan öka volymen av salix på energimarknaden.